Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej

Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe artystyczne lub humanistyczne,
 2. udokumentowany minimum 5- letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną lub 5 lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą ,
 3. znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych  w sferze działalności instytucji,
 4. znajomość zagadnień i problematyki związanej z działalnością Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych oraz zamówień publicznych,
 5. predyspozycje menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem,
 6. doświadczenie związane z prowadzeniem projektów kulturalnych, procesu inwestycjnego oraz pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
 7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 9. niekarlaność za umyślne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,
 10. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.)

2. Wymagania dodatkowe, preferowane:

 1. ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: zarządzania, zarządzania w kulturze, teatrologii, ekonomii.

II. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

1. Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zostanie powołany na okres 3 sezonów artystycznych, tj. od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2026 r.; wymiar etatu 1/1. Miejscem wykonywania pracy będzie Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7-9, 35-101 Rzeszów.

2. Zakres wykonywanych obowiązków:

 1.  kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, bhp i ppoż.,
 2. reprezentowanie Teatru na zewnątrz,
 3. nadzór nad kadrą kierowniczą,
 4. zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej,
 5. nadzór nad majątkiem i mieniem Teatru,
 6. wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych,
 7. przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji,
 8. ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,
 9. stwarzanie warunków dla rozwoju zespołu artystycznego, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników pionu administracyjnego,
 10. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Teatru,
 11. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.

III. Dokumenty:

1. Obowiązkowe:

 1. oferta kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wraz z listem motywacyjnym, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2.  życiorys(CV) opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem), opatrzone własnoręcznym podpisem,
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych artystycznych lub humanistycznych
 5. kopie dokumentów potwierdzających okres. 5- letniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną lub co najmniej 5 – letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą,
 6. oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego,
 7.  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie związane z prowadzeniem projektów kulturlanych, procesu inwestycjnego oraz pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej
 8.  oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od terminu ostatecznego składania dokumentów (określonego w pkt. IV. 1.) o stanie zdrowia uczestnika potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 10. oświadczenie kandydata o niekarlaności za umyślne przestepstwo ścigane z oksarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,
 11.  oświadczenia kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.),
 12. lkoncepcja funkcjonowania Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie opracowana na okres 3 sezonów artystycznych (zgodnie ze wzorem) opatrzona własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4)
 13. oświadczenie o zapoznaniu się treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
 14. oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

2. Dodatkowe, preferowane:

 1. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności opisane w punkcie I. 2. a, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.
 2. kopie opinii, rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) powinny być oznaczone kolejnymi numerami.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Ofertę kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wraz z listem motywacyjnym oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 14 kwietnia 2023 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie” w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 - al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I - etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.

3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie, drogą e-mailowa i telefoniczną.

4. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

5. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej do dnia 31 maja 2023 r.

6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz program jego działania w oparciu o koncepcję funkcjonowania dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, o której mowa w pkt III. 1. lit l – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie powoduje niepowołanie na to stanowisko.

7. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie można uzyskać w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, pok. 101 lub 103, a także pod numerem tel. 17 743 32 90 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres: kultura@podkarpackie.pl.

8. Regulamin pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

9. Wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu działania Teatru) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce: Zarząd/Konkursy na stanowiska.

 

link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

 

*skan dokumentu w załączeniu 

Podmiot publikujący: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Wytworzył: Administrator BIP Teatr Rzeszów 2023-02-28
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-03-10 10:25:55
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Administrator BIP Teatr Rzeszów 2023-03-07 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-03-27 11:55:20
Liczba wyświetleń: 273
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-27 11:55:20 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-10 10:25:55 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2023-03-10 10:29:11 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj