Przetarg majątku ruchomego

                                                                                                                         Rzeszów 21. 06. 2010 r
 
 
                                                                 O G Ł O S Z E N I E
 
             Przetargu / licytacji ustnej/ na sprzedaż składników majątku ruchomego Teatru im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
 
Przedmiotem licytacji jest
1.      „Tokarka do drewna „ Typ DNRA 0248, producent – GOMAD POLSKA, rok produkcji 1975, nr fabryczny 586961.
Maszyna przeznaczona do obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych metoda toczenia . Obrabiarka wymaga regeneracji przekładni prędkości oraz średniego przeglądu technicznego.
Posiada właściwe zabezpieczenie , spełnia normy i standardy zalecane przez producenta. Ogólny stopień zużycia technicznego określa się na około 70%.
 
 
Cena wywoławcza.
 
Obrabiarka do drewna - 4.500,00 słownie cztery tysiące pięćset złotych/ brutto.
 
 
Wadium
 
Oferenci przystępujący do przetargu powinni wnieść wadium o wartości 10 procent wskazanej WARTOŚCI PRZEDMIOTU LICYTACJI: OBRABIAIARKI DO DREWNA - 450,00 SŁOWNIE – CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH. – najpóźniej do dnia licytacji . Wadium należy wpłacić przelewem na konto Teatru im W. Siemaszkowej Bank Pekao SA O Rzeszów 95 1240 4751 1111 0000 5512 0203. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu licytowanego. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta , który przetarg wygrał , wadium ulega przepadkowi.
 
 
 
Termin i miejsce licytacji
 
Teatr im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie ogłasza trmin przeprowadzenia aukcji na dzień 29 czerwca 2010 r , godzina 12.00 w budynku” Małej Sceny „Teatru im w. Siemaszkowej w Rzeszowie ul Sokoła 7 35 – 010 Rzeszów[i].
Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji dokumenty stwierdzające tożsamość oraz dowód wpłaty wadium.
Ewentualne podatki i opłaty wynikające z obow3iązujacych przepisów prawa uiszcza nabywca.
 
Komisja przetargowa wybierze ofertę licytanta, który zaproponuje najwyższą cenę . Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące  sprzedaży dostępne są w dziale Administracyjnym Teatru im .W. Siemaszkowej w Rzeszowie , Tel 17 353 – 20 – 01 w. 307    August Kotarba/ kierownik/.
 
 
                                                                            p.o Dyrektora Naczelnego
 
                                                                              Waldemar Matuszewski
                                                                                Dyrektor Artystyczny