Wykonanie przebudowy - zamówienie publiczne

Urząd Zamówień Publicznych, Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl, Rzeczpospolita Polska, Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa,Faks: (022) 45 87 700, Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
           Zamieszczanie obowiązkowe
        Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy
 Zamówienia publicznego     Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)                
 Zawarcia umowy ramowej 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Nazwa i adres
Nazwa: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Adres: Sokoła 7 i 9, 35-010 Rzeszów.
Adres pocztowy: Sokoła 7 i 9
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy:
35-010
Województwo:
Podkarpackie
Tel.:017 8532001
Faks: 017 8507550
 
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):www.teatr-rzeszow.pl
 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):
 
I.2) Rodzaj zamawiającego
  Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna
   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego              X    Administracja samorządowa                                             Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
                                                                                                        Inny (proszę określić
 
  Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
        sąd lub trybunał
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przebudowy tarasu - zadaszenia nad tarasem budynku’ Małej Sceny”,remont elewacji oraz schodów i balustrady budynku „ Małej Sceny”, modernizacji pomieszczeń portierni i hallu w budynku „ Dużej Sceny” Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia
 Roboty budowlane                     x
 Dostawy                                 
 Usługi                                     
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Wykonanie przebudowy tarasu - zadaszenia nad tarasem budynku’ Małej Sceny”,remont elewacji oraz schodów i balustrady budynku „ Małej Sceny”, modernizacji pomieszczeń portierni i hallu w budynku „ Dużej Sceny” Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 
Słownik główny
 
Główny przedmiot
GŁÓWNY PRZEDMIOT     45212322-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE TEATRÓW
45000000-7          -Roboty budowlane-wymagania ogólne
45111300-1          -Roboty rozbiórkowe
45262300-4          -Betonowanie
45262500-6         - Roboty murarskie i murowe
45421000 -4        - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3          -Instalowanie wyrobów metalowych
45453100-8          -Roboty renowacyjne
45410000-4          Tynkowanie
45430000-0         -Pokrywanie podłóg
45442100-8          Roboty malarskie
45261900-3          -Naprawa i konserwacja dachów
45261210-9          -Wykonanie pokryć dachowych
 
 
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):          tak      liczba części:   *        nie    
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej(jeżeli dotyczy):       tak      nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających               tak     nie
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego):
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA**
 
 
Okres w miesiącach:   2 lub    dniach:  62                                  
lub 
data rozpoczęcia: …/…/… (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  31/08/2010 (dd/mm/rrrr)
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):
                                                                                               
                                                                                               
III.2) Warunki Udziału
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) orazopis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:
 
1)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
 
1)     mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia stanowiska kierownik budowy – kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z potwierdzonym doświadczeniem w zakresie renowacji zabytków przez okres 2 lat lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, uprawnienia do kierowania robotami konserwatorskimi, uprawnienia konserwatorskie
 
2)     zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówienia w zakresie renowacji zabytkowych elewacji budynku na kwotę co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) każde. Zamówienia winny zostać potwierdzone dokumentami, że zostały należycie wykonane.
 
3)     Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie innych technologii niż przyjęta w dokumentacji projektowej o porównywalnych parametrach jakościowych.
 
4)     Wykonawca powinien udokumentować proponowaną technologie poprzez przedłożenie referencji z wykonania elewacji podobnych obiektów objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków(dokument jako załącznik do oferty)
 
 
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony 
                 Przetarg ograniczony     
Negocjacje z ogłoszeniem 
                 Dialog konkurencyjny           
Licytacja elektroniczna     
 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Liczba wykonawców  
IV. 2) Kryteria OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert***
 
Najniższa cena                                                         
lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   
Kryteria
1. CENA
2.                                    
3.                                    
4.                                    
5.                                    
Znaczenie
     
     
     
     
     
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
  tak   adres strony, na której będzie prowadzona:                                               nie
*** Można nie wypełniać pkt IV. 2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):     www.teatr-rzeszow.pl
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Adres: Sokoła 7 i 9, 35-010 Rzeszów. Pokój nr 8

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):
                                                                                               
                                                                                               
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
                                                                                               
                                                                                               
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):
Data:  30 .06.2010   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:12.00
Miejsce:
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Adres: Sokoła 7 i 9, 35-010 Rzeszów.
IV.3.5) Termin związania ofertą
Do: // (dd/mm/rrrr)
lub
okres w dniach:30(od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):
                                                                                               
IV.3.7)Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
                                                                                               
IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):
                                                                                               
                                                                                               
IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy):
                                                                                               
                                                                                               
IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy):
etap nr                                                 czas trwania etapu
                                                                       
                                                                       
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,
zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu?                         tak      nie    
IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
Data: //   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:      
Miejsce:                                                                                           
IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
                                                                                     
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
                                                                                     
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
                                                                                     
                                                                                     
 
 
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  (jeżeli dotyczy):
 
Dyrektor
 Waldemar Matuszewski
………………………………
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
 
 
 

 
 
 
ZAŁĄCZNIK I *
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr    1             
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 
Słownik główny
 
Główny przedmiot
 
 
 
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
 
3) Czas trwania lub termin wykonania
Okres w miesiącach:    lub    dniach:
lub
data rozpoczęcia: // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: // (dd/mm/rrrr)
4) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena                                                         
lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   
Kryteria
1. CENA  100%
2.                                    
3.                                    
4.                                    
5.                                    
Znaczenie
     
     
     
     
     
----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------
 
 

Poprawiony (środa, 16 czerwca 2010 08:29)