Deklaracja dostępności

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.


Data publikacji strony: 2018-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Jastrzębska, i.jastrzebska@teatr-rzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 693 376 995. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie to dwie sale widowiskowe z oddzielnymi wejściami: Duża Scena i Mała Scena. We wszystkich wymienionych przestrzeniach dążymy do pełnej dostępności.

Dojazd komunikacją miejską

Teatr jest w ścisłym centrum Rzeszowa. Można do niego dojechać komunikacją miejską – niedaleko są przystanki wielu linii autobusowych. W pobliżu (ok. 10 min. spacerem) jest także Dworzec Podmiejski, Dworzec Autobusowy PKS oraz Dworzec Główny PKP.

BUDYNEK GŁÓWNY TEATRU – DUŻA SCENA

ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów
Budynek główny znajduje się w centrum Miasta i ma charakter zabytkowy. Wokół Teatru znajduje się nawierzchnia pokryta kostką brukową. Wejście frontowe od ul. Sokoła przeznaczone jest dla widzów (w celu zakupu biletów w kasie oraz uczestnictwa w spektaklu). Kasa Teatru znajduje się na parterze i jest wolne od barier poziomych i pionowych. Widzowie niepełnosprawni ruchowo mogą korzystać z foyer i widowni na parterze oraz szatni. Do dyspozycji osób niepełnosprawnych ruchowo jest winda (przy wejściu do portierni), umożliwiająca przemieszczenia się z poziomu wejściu do budynku na poziom widowni oraz szatni. Na widowni udostępnione jest dwa specjalne miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na poziomie szatni znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pozostałe piętro (balkon) jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na historyczny charakter budynku. Pełne dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową nie jest możliwe.
W okolicy budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

BUDYNEK MAŁEJ SCENY oraz ADMINISTRACJI

ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów
Obiekt nie jest dostosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo: brak podjazdu oraz windy. Biura usytuowane są na parterze (Dyrekcja, Sekretariat, Dział Sprzedaży i Marketingu, Kadry, Dział literacki), I piętro (Administracja) i III piętrze (Księgowość). Osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę w sekretariacie lub zainteresowane spotkaniem z pracownikami administracji proszeni są o wcześniejszy kontakt z Moniką Rejman w celu umówienia spotkania (tel. 17 853 27 48, e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl ). Spotkania będą organizowane w budynku głównym teatru w foyer bądź w innym dogodnym miejscu, gdzie dostęp dla osób niepełnosprawnych nie jest utrudniony.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z Art. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym do budynku teatru (na widownię małej i dużej sceny) oraz do gmachu administracji teatru. Osoby niepełnosprawne z psami asystującymi uczestniczące w spektaklach prosimy o rezerwowanie skrajnych miejsc w rzędach na widowi, aby umożliwić innym widzom na widowni teatru swobodne przejście.

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, prosimy o wcześniejszy kontakt z Iwoną Jastrzębską ( i.jastrzebska@teatr-rzeszow.pl ) i ustalenie terminu wizyty tłumacza.

Obecnie Teatr im. Wandy Siemaszkowej nie posiada pętli indukcyjnej i napisów dla osób niesłyszących. Mamy nadzieję, że już w najbliższym czasie uda nam się zakupić system.